+++ Suivez les dernières actualités également sur Facebook - https://www.facebook.com/EcoleSteinfort/ +++

Mittwoch, 4. September 2013

De Stengeforter Schoulbuet 2013-2014

All Informatiounen iwwer d'Schoulrentrée 2013/2014 vun der Stengeforter Grondschoul.
E grousse Merci un den Här Ingo Schandeler fir d'Illustratiounen am Schoulbuet.
Toutes les informations sur la rentrée scolaire 2013/2014 de l’école fondamentale de la commune de Steinfort. Un grand Merci à Monsieur Ingo Schandeler pour les illustrations!Pour télécharger le "Schoulbuet", veuillez cliquer ici.
Dir kënnt de Schoulbuet och direkt hei eroflueden.